Regulamentul programului de discount  2018

INVITRO DIAGNOSTICS SRL

(în continuare ”Regulament”)

 

Noțiuni generale

Prezentul Regulament determină condițiile de participare la Programul de discount INVITRO Diagnostics SRL. 

Clientul care completează și semnează Acordul de informare pentru participarea în Programul de discount INVITRO Diagnostics  (în continuare ”Acord”), își exprimă  acordul expres și fără echivoc privind respecatarea prezentului  Regulament.

 

Termeni și definiții

Programul de loialitate prin discount INVITRO Diagnostics (în continuare ”Program”) este un program de marketing de lungă durată, orientat spre atragerea și menținerea  clienților.

 

Organizatorul Programului de loialitate (în continuare ”Organizator”):

1. Societate cu răspundere limitată ”Invitro Diagnostics”,  adresa juridică: MD-2025, or. Chișinău, str. Testimițanu 19/1,Tel.: (373)022 903 999, email: info@invitro.md, cod fiscal (IDNO)  1014600016650.

2. Organizatorul este persoana juridică, care asigură exercitarea următoarelor funcții:

— Determinarea Programului și a regulamentului de utilizare a acestuia.

   Efectuarea deservirii informaționale și cu caracter publicitar a activităților de marketing.

 

Beneficiul este oportunitatea de a beneficia de serviciile medicale ale Organizatorului în condiții favorabile. Beneficiile  se oferă prin metoda reducerii directe – micșorarea costului serviciilor medicale solicitate în dependență de suma nominală a Cardului de Discount prezentat de Client la achitarea serviciilor medicale prestate de către Organizator.

Serviciile medicale sunt serviciile diagnosticului de laborator, precum și serviciile de prelevare a materialului biologic. Programul nu se extinde asupra altor servicii, indicate în pct.5.8. al Programului, prestate de către Organizator.

Participantul Programului de discount (în continuare ”Participant”) este persoana fizică, înregistrată în Program în calitate de Participant al Programului, care a prezentat Cardul de Discount până la momentul achitării serviciilor medicale solicitate. Înregistrarea Participantului în Program se efectuează în momentul acceptării ofertei (propunerii) despre participarea în Program, prin semnarea de către Participant (sau de către reprezentantul lui legal prin contract) a Acordului de informare privind participarea în Program sau a Acordului informat la intervenție medicală, care conține acceptul corespunzător.

Acordul de informare cu privire la participarea în Program (”Acord”) este forma de cerere emisă de către Organizator pentru persoana fizică conform voinței acesteia prin modalitatea de document distinct sau în componența acordului informat la intervenție medicală , care, la completarea și semnarea de către persoana fizică, reprezintă cererea acestei persoane despre intenția de a deveni Participant al Programului și confirmă acordul Participantului privind Regulamentul Programului.

Notificarea este informația, inclusiv cu conținut publicitar, transmisă Participantului la una sau mai multe mijloace (metode)de comunicare, indicate în Acord: telefon mobil, telefon de la domiciliu, e-mail, adresa poștală sau prin alte mijloace informaționale.

Filiala  Organizatorului (filialele „INVITRO”) este subdiviziunea  medicală  al Organizatorului care prestează populației servicii medicale conform cerințelor legislației în vigoare a Republicii Moldova și prezentului Regulament.

Serviciul ”Cabinetul personal INVITRO” (în continuare ”Cabinetul personal”) este serviciul care oferă pacienților oportunitatea de acces independent la rezultatele serviciilor medicale, istoricul solicitărilor, acces la serviciul de perfectare a solicitării prealabile a serviciilor medicale. Accesul la cabinetul personal este asigurat online, de pe site-ul www.invitro.md

Utilizatorul Cabinetului personal este persoana fizică care posedă datele de autentificare prin care se efectuează accesul la Cabinetul personal, inclusiv cu scopul de a obține informații despre rezultatele serviciilor medicale, cu scopul de a utiliza instrumentarul serviciului, care presupune în același timp oportunitatea de a viziona lista  serviciilor medicale și a prețurilor acestora, precum și de a perfecta solicitarea prealabilă a serviciilor medicale.

Clientul este persoana fizică care beneficiază de servicii medicale prestate de către Organizator.

Cardul de Discount (în continuare ”Card”) este mijlocul care oferă oportunitate Clientului la achitarea serviciilor medicale de a beneficia de reducere în cazul respectării prezentului Regulament.

Cardul de discount este un card din plastic cu un cod de bare din cifre. Cardul se activează și se utilizează în toate filialele INVITRO Diagnostics.

Utilizarea cardului se poate face numai de către titularul acestuia, în caz contrar titularul cardului își asumă întreaga responsabilitate privind orice problemă care poate să apară în legătură cu beneficiile cardului.

Cardul de discount poate fi eliberat și pe perioada promoțiilor.

Cardul de discount nu este mijloc de plată.

Compania INVITRO Diagnostics își păstrează dreptul de a introduce modificări la eliberarea și funcționarea cardului de discount.

Cardul de discount este proprietatea companiei INVITRO Diagnostics. Valabilitatea cardului de discount poate fi sistată de către compania INVITRO Diagnostics fără a preîntâmpina utilizatorul ei.

La primirea cardului de discount, posesorul își exprimă consimțământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei INVITRO Diagnostics, precum și pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii și în scopuri statistice. Datele posesorilor cardului nu vor fi dezvăluite terților cu excepția personalului care prelucrează datele cu caracter personal.

Suma nominală a Cardului de Discount este mărimea Beneficiilor (a reducerilor), exprimată în procente. Suma nominală a Cardului de Discount determină suma cu care va fi micșorat costul serviciilor medicale solicitate la achitare (numerar sau plăți fără numerar).

 

1. Participarea la Programul de discount

1.1. Participanți ai Programului pot deveni persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani, locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova, la prezentarea buletinului de identitate. 

1.2. Persoana care dorește să devină Participant al Programului este obligată:

1.2.1. Să se adreseze la filiala  INVITRO și să solicite servicii medicale sau Serviciul de deplasare la domiciliu.

1.2.2. Să achite costul serviciilor medicale solicitate.

1.2.3. Să semneze Acordul informat la intervenția medicală, precum și Acordul de informare cu privire la participarea în Program (”Acord”) prin forma stabilită de către Organizator și să le transmită la recepția filialei  INVITRO sau altui reprezentant al filialei INVITRO (în cazul solicitării Serviciului de deplasare la domiciliu).

1.2.4. Să primească Cardul de Discount de la recepția filialei  INVITRO sau de la alt reprezentant al filialei  INVITRO (în cazul solicitării Serviciului de deplasare la domiciliu).

1.3. Participantul Programului este obligat să notifice în scris Organizatorul Programului despre modificarea datelor indicate în Acord.

1.4. Organizatorul este în drept să înceteze participarea în Program a oricărui Participant fără preaviz, din orice motiv, inclusiv, dar nu și limitativ, în cazul când Participantul:

1.4.1 Nu respectă prezentul Regulament;

1.4.2. Face abuz de unele Privilegii oferite Participantului în cadrul Programului;

1.4.3. Oferă Organizatorului și/sau Partenerului Programului informație care induc în eroare sau informații eronate.

1.5. Participantul este în drept să refuze participarea în Program și, astfel, trebuie să semneze în filiala  INVITRO a Organizatorului refuzul de participare în Program în forma stabilită de Organizator și să prezinte buletinul de identitate.

Dreptul la refuz de participare în Program este exercitat în cazul respectării de către Participant a cerințelor pentru forma de refuz, stabilită de Organizator, precum și în cazul prezentării de către Participant a buletinului de identitate. Organizatorul este în drept să nu admită refuzul Participantului, în cazul încălcării cerințelor pentru forma de refuz și a procedurii de prezentare.

1.6. Informația despre prețul serviciilor cu  reducerea oferită  este indicată în Cabinetul personal, dar și în bonul de casă al filialei  INVITRO, în cazul posibilității tehnice. Dacă Participantul observă disproporția informației pe bonul de casă cu datele reale – nu este indicat corect numele, apare un mesaj de eroare ș.a., Participantul,în timp de până la de 24 ore după depistarea disproporției,trebuie să anunțe cazul la Linia Fierbinte, tel. 022 903 999 sau la recepția filialei  INVITRO.

1.7. În cazul încetării participării în Program la inițiativa Organizatorului (pct.1.4 din Regulament) sau a Participantului (pct.1.5 din Regulament), informația despre fostul Participant al Programului este blocată în sistemul informațional al Programului, iar mărimea reducerii oferite este anulată.

1.8. Acceptând Regulamentul Programului, Participantul își dă acordul să primească de la Operator și Organizator Notificări prevăzute de prezentul Regulament, dar își menține dreptul de a refuza notificările cu caracter publicitar prin una dintre următoarele metode:

1.8.1. Cerere în scris despre refuzul de a primi Notificări, trimisă la adresa info@invitro.md;

1.8.2. Cerere verbală  despre refuzul de a primi Notificări, transmisă la Linia Fierbinte 022 903 999 prin telefonul indicat pe site-ul www.invitro.md sau în filiala INVITRO;

1.9. La achitarea serviciilor medicale solicitate în perioada promoțiilor speciale, reducerea prin Cardul de Discount nu se oferă, dacă nu este prevăzut altfel în regulile promoțiilor desfășurate.

1.10. Schimbul Beneficiului cu echivalent bănesc în expresie naturală în limitele Programului nu se admite.

1.11. Cardul de Discount al Participantului Programului acționează în toate oficiile medicale INVITRO, situate pe teritoriul Republicii Moldova, lista cărora este publicată pe site-ul www.invitro.md. Orice modificări ale Programului devin obligatorii pentru Participant din momentul inițierii producerii efectelor de către Organizatorul Programului. Participantul urmărește de sine stătător modificările în Regulament pe site-ul www.invitro.md.

1.12. Oferirea/recuperarea Cardului de Discount în rezultatul pierderii acestuia se efectuează în regim individual, în baza cererii Clientului, într-un termen minim de 10 (zece) zile lucrătoare în oricare filială INVITRO cu cererea corespunzătoare.

1.13. Pentru recuperarea Cardului de Discount, Clientul trebuie să se adreseze în una din filialele INVITRO cu cererea de emitere a cardului de discount în forma stabilită de Organizator.

 

2. Tipurile Cardurilor de Discount

2.1.Cardul de Discount  de  5%:

— Cardul de Discount oferă dreptul la 5% de reducere la achitarea serviciilor medicale.

— Cardul de Discount este emis gratuit Clientului în oficiile medicale INVITRO sau la domiciliu (în cazul solicitării Serviciului de deplasare la domiciliu), la achitarea concomitentă a plății serviciilor medicale solicitate sau la acumularea serviciilor medicale solicitate și achitate Organizatorului de suma care depășește 1000 (o mie ) lei.

— Temei pentru emiterea Cardului de Discount este istoricul solicitărilor, reflectate în sistemul informațional al Programului.

— Cardul de Discount este nominal; transmiterea Cardului de Discount terțelor persoane pentru a beneficia de reduceri la achitarea serviciilor medicale este interzisă.

— Cardul de Discount de 5%  poate fi schimbat de către Client cu Cardul de Discount care oferă 10% de reducere, în următoarele condiții:

– la achitarea serviciilor medicale  de suma de 4 000 (patru mii) lei, după  primirea  Cardului de Discount  de 5%. Suma indicată trebuie să fie finală, adică luând deja în considerare reducerea oferită de Cardul de Discount de 5%.

2.2. Cardul de Discount   de  10%):

— Cardul de Discount oferă dreptul la reducerea de 10% la achitarea serviciilor medicale.

— Cardul de Discount este emis gratuit Clientului în oficiile medicale INVITRO sau la domiciliu (în cazul solicitării Serviciului de deplasare la domiciliu), la achitarea concomitentă a plății serviciilor medicale solicitate sau la acumularea serviciilor medicale solicitate și achitate ale Organizatorului sau ale Partenerului cu suma care depășește 5000 (cinci  mii) lei.

— Temei pentru emiterea Cardului de Discount este istoricul solicitărilor, reflectate în sistemul informațional al Programului.

— Cardul de Discount este nominal; transmiterea Cardului de Discount terțelor persoane pentru a beneficia de reduceri  la achitarea serviciilor medicale este interzisă.

— Cardul de Discount de 10%  poate fi schimbat de către Client cu Cardul de Discount care oferă 15% de reducere, în următoarele condiții:

– la achitarea serviciilor medicale  de suma de 5 000 (cinci mii) lei, după  primirea  Cardului de Discount  de 10%. Suma indicată trebuie să fie finală, adică luând deja în considerare reducerea oferită de Cardul de Discount de 10%.

2.3. Cardul de Discount de  15%:

— Cardul de Discount oferă dreptul la reducerea de 15% la achitarea serviciilor medicale.

— Cardul de Discount este emis gratuit Clientului în filialele INVITRO sau la domiciliu (în cazul solicitării Serviciului de deplasare la domiciliu), la achitarea concomitentă a plății serviciilor medicale solicitate sau la acumularea serviciilor medicale solicitate și achitate Organizatorului de suma care depășește 10 000 (zece  mii ) lei.

— Cardul de Discount este nominal; transmiterea Cardului de Discount terțelor persoane pentru a beneficia de reduceri  la achitarea serviciilor medicale este interzisă.

— Cardul de Discount de 15%  poate fi schimbat de către Client cu Cardul de Discount care oferă 20% de reducere, în următoarele condiții:

– la achitarea serviciilor medicale  de suma de 10 000 (zece mii) lei, după  primirea  Cardului de Discount  de 15%. Suma indicată trebuie să fie finală, adică luând deja în considerare reducerea oferită de Cardul de Discount de 15%.

2.4. Cardul de Discount  de  20%:

— Cardul de Discount oferă dreptul la reducerea de 20% la achitarea serviciilor medicale.

— Cardul de Discount este emis gratuit Clientului în filialele  INVITRO sau la domiciliu (în cazul solicitării Serviciului de deplasare la domiciliu), la achitarea concomitentă a plății serviciilor medicale solicitate sau la acumularea serviciilor medicale solicitate și achitate Organizatorului de suma care depășește 20 000 (douăzeci)  mii  lei.

— Cardul de Discount este emis gratuit Clientului în filialele INVITRO sau la domiciliu (în cazul solicitării Serviciului de deplasare la domiciliu), în regim individual stabilit de Organizator.

— Cardul de Discount de 20 % este  nominal. Transmiterea Cardului de Discount terțelor persoane pentru a beneficia de Beneficiul la achitarea serviciilor medicale este interzisă.

Cardul de Discount de 20 % nu poate fi schimbat cu un card cu o reducere mai mare.

 

3. Documentele de plată

3.1. După operațiunea de achitare a serviciilor medicale, cu luarea în considerare a Beneficiullui Cardului de Discount, Participantul primește un document (bonul de casă, bonul informațional etc.) în cazul posibilității tehnice ale filialei INVITRO.

3.2. Pe document, este indicată tipul operațiunii și suma serviciilor  cu  reducere.

4. Comunicare

4.1. Participantul poate obține informația despre Program la telefonul Liniei fierbinți 022 903 999, precum și în toate filialele  INVITRO și pe site-ul www.invitro.md.

4.2. Înregistrându-se în Cabinetul personal pe site-ul www.invitro.md, Participantul obține acces la rezultatele serviciilor medicale, istoricul solicitărilor, precum și la serviciul de perfectare prealabilă a solicitărilor serviciilor medicale.

 

5. Alte condiții

5.1. Organizatorul, din propria decizie, este în drept să introducă modificări în orice moment în prezentul Regulament. Informația despre modificările indicate va fi publicată pe site-ul www.invitro.md.

5.2. Organizatorul Programului își rezervă dreptul incontestabil de a introduce modificări în orice moment, fără preaviz și exclusiv din propria decizie, în lista serviciilor medicale, care se prestează Reducerile și de a determina volumul Reducerilor obținut de Participant în rezultatul achiziționării serviciilor medicale.

5.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda sau a înceta Programul în orice moment, publicând pe site-ul www.invitro.md informația respectivă cu 30 (treizeci) de zile până la eventuala dată de suspendare sau de încetare a Programului.

5.4. Notificarea despre suspendarea sau încetarea acțiunii Programului este considerată a fi realizată dacă a fost publicată pe site-ul www.invitro.md.

5.5. Participantul confirmă că toate datele cu caracter personal indicate de către el în Acord pot fi utilizate de Organizator, organizații împuternicite de aceștia și alte terțe persoane exclusiv în cadrul și în scopul acțiunii Programului.

5.6. Participanții care au luat parte la ofertele speciale și evenimentele promoționale ale Programului trebuie să se familiarizeze cu regulile ofertelor respective și ale evenimentelor promoționale de pe site-ul www.invitro.md.

5.7. Alte reguli care nu sunt incluse în Regulamentul respectiv, inclusiv regulile evenimentelor promoționale și ale campaniilor desfășurate de către Organizator, partenerii Programului, pot fi găsite în compartimentele speciale ale site-ului www.invitro.md.

5.8. Beneficiul conform Programului are efect doar asupra serviciilor medicale de diagnostic de laborator și de prelevare a materialului biologic. Programul de reduceri nu  se aplică  asupra:

— serviciilor specialiștilor (ale medicilor): vizită, consultații;

— pachetele de analize medicale;

— examenului ecografic (USG); investigațiilor endoscopice (colposcopia),

— investigațiilor diagnosticului funcțional (electrocardiograma (ECG) ș.a.);

— serviciului de deplasare la domiciliu a echipei medicale (costul deplasării echipei la domiciliu).

 

6. Soluționarea litigiilor conform Programului

6.1. În cazul când litigiul dintre Organizator  și Participanți nu poate fi soluționat în conformitate cu prezentul Regulament pe cale amiabilă, acesta este soluționat în conformitate cu legislația Republicii Moldova.